Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Luật Công đoàn số 12/2012/QH13: Tải về

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy