4/ Mẫu biên bản kiểm tra tài chính của Công đoàn cơ sở.

 

(Nhấn tải về)

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS:…………………………………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa chỉ:………………………………..

Quận 11, Ngày ... tháng ... năm 20 ...

Điện thoại:…………………………ỦY BAN KIỂM TRABIÊN BẢN

KIỂM TRA QUỸ CÔNG ĐOÀN


(Áp dụng cho CĐCS)

Quý……năm………


Cuộc kiểm tra tiến hành lúc:…..giờ….ngày….tháng….năm…….


I/.THÀNH PHẦN THAM DỰ:


STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ UBKT CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN HOẶC CÔNG ĐOÀN
1
2
3
4
5
6
7


II/. SỐ LIỆU CƠ BẢN:


- Tổng số lao động:………….Tổng số đoàn viên:…………Tỷ lệ………ĐV/SLĐ.

- Tổng quỹ lương thực trả:…………………..Lương bình quận:……………/người/ tháng.

- Thu bình quân đoàn phí:                            /người/tháng.


III/. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUỸ CÔNG ĐOÀN:


A. Phần thu:


STT PHẦN THU KẾ HOẠCH QUÝ NÀY

LŨY KẾ

(Số liệu tính từ đầu năm đến quý này)

1 Kinh phí CĐ
2 Đoàn phí
3 Thu khác
4 Kinh phí cấp trên cấp
Cộng thu:
Thừa quý trước mang sang
Tổng thu


B. Phần chi:


STT PHẦN CHI KẾ HOẠCH QUÝ NÀY

LŨY KẾ

(Số liệu tính từ đầu năm đến quý này)

1 Chi lương và phụ cấp lương cán bộ chuyên trách
2 Phụ cấp lương cho cán bộ bán chuyên trách
3 Chi về hành chánh
4 Chi hoạt động phong trào
5 Chi thăm hỏi
6 Chi khác
Cộng chi
Nộp 40% kinh phí về CĐ cấp trên
Nộp 40% đoàn phí cấp trên
Tổng chi


C. Thừa mang sang quý sau: (A-B)……………………………………….

Phân tích tiền thừa:


- Ngân hàng:………………………….

- Tiền mặt:……………………………

- Tạm ứng:…………………………..


IV/.NHẬN XÉT:


1. Về nghiệp vụ: (Chứng từ, biểu mẫu so với nguyên tắc tái chính)

………………………………………………………………………………………………..

..................................................................................................................................................


2. Công tác quản lý sử dụng quỹ:

(Thời gian báo cáo quyết toán, thực hiện trích nộp về cấp trên, đánh giá tình hình thu chi ưu khuyết điểm).

……………………………………………………………………………………………….

…..............................................................................................................................................

V. KẾT LUẬN:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

VI/ KIẾN NGHỊ:

………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………….....


Cuộc kiểm tra kết thúc lúc:      giờ…. cùng ngày.

Toàn thể thành viên tham dự kiểm tra thống nhất với nội dung biên bản.NGƯỞI LẬP BIÊN BẢN TM. BAN CHẤP HÀNH TM.ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ TỊCH CHỦ NHIỆM
Ghi chú: Biên bản được lập thành 4 bản.

Đ/c Chủ tịch                               1 bản

UBKT CĐ cấp trên trực tiếp         1 bản

Nơi được kiểm tra                      1 bản

Lưu                                           1 bản

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy